Privacy statement

Quin hecht grote waarde aan het op een veilige manier omgaan met de (gevoelige) persoonsgegevens die jij aan ons hebt toevertrouwd. Om je te informeren over welke waarborgen wij hebben genomen hebben wij een privacy statement opgesteld. In het privacy statement beantwoorden wij de meest voorkomende vragen over privacy in relatie tot het onderzoek.

 

1: Wie zijn wij en waar gaan wij jouw gegevens voor gebruiken?

 

Wij zijn het in Nederland, Willem Fenengastraat 17 1096 BL (Amsterdam) gevestigde bedrijf Quin. Ons doel is om de gezondheidszorg te verbeteren met behulp van moderne technologie en om transparantie en objectiviteit te creëren rondom het nut en noodzaak van medische behandelingen. Om dit doel te bereiken hebben wij een applicatie genaamd de Digitale Symptomenchecker ontwikkeld.

 

Dit is een mobiele applicatie die jou helpt met het zélf in kaart brengen en het beoordelen van jouw gezondheidstoestand. Het doel van de Digitale Symptomenchecker is om patiënten en huisartsen te ondersteunen en hiermee de gezondheidszorg beter, efficiënter en betaalbaarder te maken.

 

Door deel te nemen aan het onderzoek lever je een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de applicatie waarmee je ons helpt om deze te verbeteren. Met jouw bijdrage ondersteun je patiënten en huisartsen en de gezondheidszorg in het algemeen door deze efficiënter, beter en betaalbaarder te maken. Daarnaast kan Quin met de door jou gegeven informatie testen of de uitkomsten van de Digitale Symptomenchecker applicatie valide zijn.

 

2: Waarom vragen wij jou om deel te nemen en waar gaan wij de persoonsgegevens die wij van je ontvangen voor gebruiken?

 

Je neemt altijd op vrijwillige basis deel aan het onderzoek en jouw deelname is gebaseerd op de door jou gegeven toestemming die je voor deelname aan de studie via het door jou ingevulde ‘informed consent’ form heeft gegeven. Deze toestemming mag je altijd weer intrekken. Mocht je hiervan gebruik willen maken dan kun je contact met ons opnemen via onderzoek@quin.md.

 

3: Welke persoonsgegevens zijn nodig en verwerken wij van jou?

In het kader van het onderzoek worden de volgende (persoon)gegevens verzameld en verwerkt.

 

a. Na het geven van jouw toestemming worden met ons alleen gespeudonimiseerde gegevens gedeeld. Het telefoonnummer dat je verstrekt is alleen door de huisarts in te zien en dit telefoonnummer wordt door de huisarts van Quin gebruikt om je te bellen.

 

De onderstaande (persoon)gegevens ontvangen wij in gespeudonimiseerde vorm, dit betekent dat jouw (persoons)gegevens - voordat ze met ons worden gedeeld - via een technisch procedure niet meer direct naar jou als persoon te herleiden zijn. Onderstaande gegevens die Quin ontvangt zijn gekoppeld aan dit nummer. Het is voor Quin hierdoor niet mogelijk om de gegevens aan jou als persoon te koppelen.

 

b. Medische informatie die je in de app hebt ingevuld over jouw klacht.

c. Daarnaast verwerken wij eventueel aanvullende (medische) informatie die de huisarts mogelijk opvraagt tijdens het telefoongesprek.

 

4: Waar worden mijn persoonsgegevens opgeslagen en hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Voor dit onderzoek hebben wij verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen, waarmee wij gezien de aard van de gegevens een adequaat beschermingsniveau kunnen waarborgen.

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard op een server die zich binnen de EU bevindt.

 

5: Wie hebben er allemaal toegang tot jouw persoonsgegevens?

Specifiek hiervoor en bij het onderzoek betrokken personeel van Quin kan, indien dit nodig is, in het kader van het uitvoeren van hun werkzaamheden, bijvoorbeeld om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd, toegang krijgen tot jouw gegevens. Toegang voor Quin medewerkers is gebaseerd op het noodzakelijkheidscriterium. Dit betekent dat medewerkers alleen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is, in het kader van het onderzoek. Alle medewerkers die toegang krijgen tot jouw gegevens zijn geboden aan een geheimhoudingsverplichting.

 

Overige personen die op basis van een wettelijke plicht hiertoe inzage kunnen krijgen in jouw gegevens zijn: de huisarts, de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt, nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), European Medicines (EMA), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze partijen zijn allen gehouden aan zeer strikte wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat als het noodzakelijk is dat ze jouw gegevens inzien ze deze zorgvuldig, betrouwbaar en geboden aan een geheimhoudingsplicht verwerken.

 

Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en worden niet met andere (commerciële) partijen gedeeld.

 

6: Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Je gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.

 

7: Wat kun je doen als je niet meer wilt deelnemen?

Je hebt het recht om te allen tijde met het onderzoek te stoppen. Je hoeft ons hiervoor geen reden te geven. Indien je niet meer wilt deelnemen kun je een e-mail sturen naar onderzoek@quin.md met je naam. Je persoonsgegevens worden dan verwijderd en zullen niet meer voor het onderzoek gebruikt worden. Door de opzet van het onderzoek is het helaas niet mogelijk om al door ons geanalyseerde gegevens uit het onderzoek te verwijderen.

 

8: Hoe kun je gebruik maken van jouw rechten?

De AVG kent verschillende rechten aan je toe met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 

  • recht van inzage van persoonsgegevens: Dit betekent dat je het recht hebt op inzage in je persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
  • recht op rectificatie van persoonsgegevens: Dit betekent dat je het recht hebt om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;
  • recht op gegevenswissing: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om persoonsgegevens te laten wissen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren;
  • recht op beperking van de verwerking: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen, met uitzondering van de opslag van uw persoonsgegevens;
  • recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens; Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en interoperabel formaat te krijgen en die aan een ander bedrijf door te sturen.
  • recht van bezwaar: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen.

 

Indien je een beroep wilt doen op een van je rechten onder de AVG, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@quin.md. Wij zullen het van jou ontvangen verzoek beoordelen en op basis daarvan de gestelde wettelijke termijn reageren op jouw verzoek. In bepaalde gevallen kan je gevraagd worden om op basis van het door jou gedane verzoek aanvullende informatie te verstrekken, waarmee wij bijvoorbeeld jouw identiteit en/of deelname aan het onderzoek kunnen verifiëren.

 

9: Waar kun je terecht als je meer vragen of een klacht hebt?

Indien je meer vragen of een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kan je contact opnemen met de FG van Quin mr. Rion Rijker CIPP/E, CIPM, CIPT. Dit kan via privacy@quin.md.

 

Verder wijzen wij je er graag op dat je altijd het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat Quin jouw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG. Je kunt hen bereiken via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

 

 

Patiënt informatie

Lees hier meer informatie over deelname aan onderzoek voor productontwikkeling