Privacy verklaring

Privacy verklaring

Quin B.V. Privacyverklaring

We begrijpen hoe belangrijk jouw privacy voor je is. Daarom is het beschermen van jouw privacy en het zorgvuldig omgaan met de informatie die je ons toevertrouwt voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoe we de persoonsgegevens verwerken, en welke maatregelen we hebben genomen om deze gegevens veilig te houden. Het gaat om de persoonsgegevens die je ons rechtstreeks verstrekt en die we verkrijgen via ons online gezondheidsplatform (het “Quin Platform”) of onze website. Ook lichten wij toe welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verwerken.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die wij verwerken. Soms kunnen persoonsgegevens door andere partijen worden verwerkt. In dat geval stellen we je hiervan op de hoogte. De voorwaarden van die andere partij zijn dan van toepassing.

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Daarom raden we je aan deze af en toe opnieuw te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op de datum van publicatie van dit document (1 april 2023).

I. OVER QUIN

Quin B.V. (samen met haar dochterondernemingen hierna: “Quin”, “wij” of “ons”) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van jouw persoonsgegevens met betrekking tot het Quin Platform en onze website. Quin is gevestigd in Nederland, aan de Stadhouderskade 55, 1072 AB Amsterdam.

Quin heeft een functionaris gegevensbescherming (“FG”) aangesteld. Je kunt onze FG voor alle privacy gerelateerde vragen bereiken via privacy@quin.md.

II. SAMENVATTING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Bij Quin proberen we niet alleen de gezondheidszorg op een gemakkelijkere manier aan te bieden, we vinden het ook belangrijk dat we transparant zijn over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken. Privacy verklaringen zijn lang en soms vervelend om te lezen. Daarom hebben wij een samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten. We raden je wel aan om ook onze volledige privacyverklaring te lezen.

 1. Om onze diensten te kunnen gebruiken en volledig te profiteren van het Quin Platform, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Vanwege de aard van onze diensten, betreft dit ook gevoelige gegevens over jouw gezondheid. We verwerken deze informatie pas nadat je deze met ons deelt en op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming dat we die in lijn met deze privacyverklaring morgen verwerken. Je kunt deze toestemming altijd intrekken.
 2. We zullen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doeleinde waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden zouden moeten gebruiken en deze andere reden verenigbaar is met het originele doel.
 3. Wij delen jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden of andere doeleinden, anders dan de verlening van onze diensten, met derden, daaronder expliciet begrepen zorgverzekeraars of partijen die data verhandelen.
 4. Voor een aantal van onze diensten wordt gezondheid gerelateerde informatie die je hebt verstrekt in het Quin Platform gedeeld met jouw huisarts zodat jouw huisarts jou de juiste gezondheidszorg kan leveren. We zullen je informeren voordat informatie met dit doel wordt gedeeld. Informatie die jijzelf met jouw huisarts deelt tijdens een video consult blijft tussen jou en je huisarts. De video consult wordt niet opgenomen.
 5. Quin en jouw huisartsenpraktijk zijn afzonderlijke organisaties. Vanaf het moment dat jouw account met jouw huisarts is gekoppeld, verwerkt Quin alle persoonsgegevens die jij met jouw huisarts deelt via de Quin Platform diensten als verwerker voor jouw huisarts. Jouw huisartsenpraktijk is daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke.
 6. Onze doelstelling is om uitsluitend persoonsgegevens op te slaan binnen Europa, de zogenaamde Europese Economische ruimte (“EER”). Als dit in bijzondere, niet veel voorkomende gevallen niet mogelijk is, en persoonsgegevens toch buiten de EER worden opgeslagen, zorgen wij ervoor dat aanvullende maatregelen worden genomen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Op dit moment worden alle persoonsgegevens die Quin voor het Quin Platform verwerkt opgeslagen binnen de EER en wordt uitsluitend meta data die wij gebruiken voor de uitvoering van analyses en verbetering van onze dienstverlening daarbuiten opgeslagen.
 7. Als uitzondering op het principe dat we jouw persoonsgegevens niet delen met derden, mogen we deze wel met derden delen als we dit noodzakelijk en onvermijdelijk achten, in de volgende gevallen:
  a) om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, verzoeken van publieke en/of overheidsorganisaties, samenwerkingen met rechtshandhavingsinstanties of voor andere juridische redenen;
  b) voor het afdwingen de naleving van onze gebruikersvoorwaarden in het geval van een inbreuk daarop; en
  c) voor het beschermen van jouw of onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of andere aan ons gelieerde partijen.
 8. Onze diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen (jonger dan 18 jaar) of door patiënten die handelingsonbekwaam zijn verklaard en daarmee niet onafhankelijk gebruik kunnen maken van het type dienst dat wij verlenen.
 9. Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies vind je in onze Cookie Verklaring via deze link.
 10. We hebben een FG waarmee je rechtstreeks contact kunt opnemen als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of als je jouw eerder gegeven toestemming wenst in te trekken. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze FG via privacy@quin.md.

Als je nog vragen, opmerkingen en/of suggesties hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze FG.

III. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN, VOOR WELK DOEL EN OP WELKE RECHTSGROND

1. Bij gebruik van het platform op grond van de gebruikersvoorwaarden

Wij zullen je vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken wanneer je een account aanmaakt op het Quin Platform, zoals jouw naam, e-mailadres, IP adres, geboortedatum, geslacht en jouw huisartsenpraktijk. Ook wordt je gevraagd (algemene) levensstijl- en gezondheidsgegevens met ons te delen. Wanneer je deze laatste gegevens verstrekt, verbetert dit de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarnaast verwerken wij interne identificatienummers voor jouw account en jouw login gegevens. Deze zijn noodzakelijk om jou onze diensten te kunnen verlenen.

We verwerken alle voornoemde gegevens om onze diensten te kunnen verlenen en daarmee de overeenkomst tussen jou en Quin te kunnen uitvoeren conform onze gebruiksvoorwaarden (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Bij het aanmaken van jouw account wordt toestemming gevraagd jouw gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

2. Bij het koppelen met uw huisarts

Wanneer je jouw account koppelt aan jouw huisartsenpraktijk, verwerken wij jouw persoonsgegevens ten aanzien van je identiteit en gezondheid namens de huisartsenpraktijk en onder diens verantwoordelijkheid. Deze verwerking vindt plaats voor de uitvoering door jouw huisarts van de behandelovereenkomst met jou (artikel 6 lid 1 sub b AVG). Het gaat om:

 1. gezondheid gerelateerde gegevens die door jouzelf en/of een medisch specialist aan de huisarts zijn verstrekt, dit laatste in het geval je gebruik maakt van onze dienst Specialistische Zorg. Een medisch specialist kan in dit kader diagnostiek (zoals röntgenfoto's, scans of bloedonderzoek) of advies over (de behandeling van) jouw zorgklacht aan jouw huisarts verstrekken;
 2. identificatiegegevens verzameld via onze ID-verificatietool. Dit zijn alleen de gegevens die minimaal nodig zijn voor de vaststelling van jouw identiteit, dus voornaam, achternaam, BSN-nummer en geboortedatum. Er worden geen afbeeldingen of andere gegevens van jouw ID opgeslagen;
 3. gezondheid gerelateerde en andere persoonlijke gegevens die je aan jouw huisarts verstrekt via onze chatfunctie. Deze berichten blijven privé voor jou en jouw huisarts. Quin als verwerker zorgt voor de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid daarvan. De chats worden opgeslagen in je account totdat het account wordt verwijderd; en
 4. persoonsgegevens die de huisarts tijdens een videoconsult nodig heeft om medisch advies te kunnen geven. Dit zijn naam, geslacht, geboortedatum, mobiele nummer, de inleidende zorgvraag en klachtenrapportage. Alle (persoons)gegevens die je direct voor het videoconsult invult in het veld “zorgvraag”, worden gedeeld met je huisarts en namens je huisarts door Quin opgeslagen. Het doel van de zorgvraag is jouw huisarts beter in staat te stellen juist medisch advies te geven.

Wanneer je een videoconsult met je huisarts hebt, is Quin naast verwerker ook verwerkingsverantwoordelijke. Dat geldt alleen voor de persoonsgegevens die nodig zijn om de videoverbinding tot stand te brengen, namelijk e-mail, IP-adres, tijdstip, locatie, duur, de benodigde apparaat instellingen, de geluids- en videokwaliteit en intern identificatienummer. De verwerking van deze persoonsgegevens is nodig om de dienst te kunnen verlenen (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

3. Wanneer je contact met ons opneemt

Wij verwerken de gegevens die je met ons deelt wanneer je contact met ons opneemt. Het gaat daarbij niet alleen om je contactgegevens maar bijvoorbeeld ook de vraag, suggestie of klacht die je hebt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt onder de rechtsgrondslag uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Quin (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

4. Wanneer we contact met je opnemen of je informeren over onze diensten

Soms gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over onze producten of diensten. We kunnen de contactgegevens die je met ons deelt, gebruiken om nieuwsbrieven of service-updates te sturen, productonderzoek te doen of voor andere marketingdoeleinden. Wanneer we jouw contactgegevens hiervoor gebruiken, doen wij dat op basis van opt-in en daarmee jouw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). Daarnaast zal ook een opt-out (bezwaar)regime aanwezig zijn voor zover onze communicatie betrekking heeft op onze eigen producten en diensten.

5. Voor het verbeteren van onze dienstverlening

Om je beter van dienst te kunnen zijn, verwerken wij mogelijk persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt. Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van informatie om onze dienstverlening te verbeteren, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang dit te doen (artikel 6 lid 1 sub f AVG), en uitsluitend totdat het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld volledig is bereikt. Daarna zullen wij uitsluitend geanonimiseerde gegevens gebruiken om onze diensten, website en producten verder te verbeteren en veiliger te maken. De gegevens kunnen dan niet (meer) worden gekoppeld aan een identificeerbaar persoon.

6. Bij het behandelen van sollicitaties

Onze wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens die je deelt of verkrijgt uit openbare bronnen, inclusief persoonsgegevens, in verband met een sollicitatie is gebaseerd op de toestemming die je ons gaf toen je bij ons solliciteerde. Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens voor dit doel, maken wij gebruik van een externe verwerker, GreenHouse, die de verwerking namens ons uitvoert.

De gegevens die je met ons deelt voor jouw sollicitatie bewaren wij maximaal 90 dagen, waarna ze worden verwijderd. In bepaalde gevallen mogen wij jouw aanvraaggegevens, als je ons daar expliciet toestemming voor geeft, maximaal twaalf maanden bewaren.

7. Gebruik van cookies

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen we cookies plaatsen, bijvoorbeeld om onze diensten te verbeteren of om informatie te verkrijgen over het gebruik van onze website. Onze cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres van waaruit je onze website bezoekt, en wanneer en voor hoe lang je onze website bezoekt. Meer informatie over ons gebruik van cookies vind je in onze Cookieverklaring op de Quin website

IV. INTREKKEN VAN TOESTEMMING

Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door een verzoek daartoe te sturen aan onze FG op privacy@quin.md. Dat zal wel gevolgen hebben voor jouw verdere gebruik van onze diensten. Als je jouw toestemming hebt ingetrokken, kun je Quin Platform en de diensten die wij daarmee aanbieden, niet meer gebruiken. Ook heeft het intrekken van toestemming geen invloed op ons gebruik van de persoonsgegevens in de periode vóór deze intrekking, maar alleen op ons toekomstig gebruik van jouw persoonsgegevens.

V. DERDEN MET WIE WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN

1. Jouw huisartsenpraktijk

Als jouw huisarts is aangesloten op het Quin Platform, kunnen wij jouw persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, in het kader van onze dienstverlening met de huisartsenpraktijk delen. Je wordt altijd geïnformeerd voordat informatie voor dit doel wordt gedeeld.

Deze informatie komt beschikbaar voor alle zorgverleners in de huisartsenpraktijk die betrokken zijn bij jouw behandeling. Wanneer je een (video)afspraak boekt, is dit de huisarts, voor andere contactmogelijkheden, zoals de chat, kan dit ook de assistente zijn.

Voor de verdere behandeling en medische advisering door jouw huisartsenpraktijk treden zij op als verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens en Quin als verwerker.

Informatie die je deelt met je huisarts tijdens een videoconsult blijft tussen jou en je huisarts. Het videoconsult wordt niet opgenomen. Quin treedt alleen op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens om de videoverbinding tot stand te brengen.

2. Ada Health GmbH – symptoombeoordeling

De symptoom checker van het Quin Platform wordt verzorgd door Ada Health GmbH (Ada). Als je deze voor het eerst raadpleegt, vragen we je daarom akkoord te gaan met Ada’s algemene voorwaarden en privacyverklaring. Ada is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die je in de symptoom checker invult. Met jouw toestemming, deelt Quin de volgende persoonsgegevens uit uw Quin-account met Ada: geslacht, geboortedatum, roker, diabetes en bloeddruk. Hierdoor kan Ada jou snel hoogwaardig urgentieadvies geven. Als voornoemde gegevens niet (juist) door Ada worden ontvangen, zal de symptoom checker deze gegevens zelf vragen voordat deze kan worden uitgevoerd. Met jouw toestemming, deelt Ada het symptoom checker rapport met Quin. Quin deelt dit vervolgens met jouw huisarts als je besluit daarmee contact op te nemen.

3. Pharmeon – UwzorgOnline

Als uw huisartsenpraktijk is aangesloten op zowel het Quin Platform als het UwzorgOnline platform van Pharmeon B.V. (Pharmeon), kunt u via uw account in UwzorgOnline gebruik maken van de diensten van Quin. Om dit mogelijk te maken, ontvangt Quin van Pharmeon, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven en akkoord bent gegaan met Quin’s gebruikersvoorwaarden en deze privacyverklaring, uw Pharmeon-ID, naam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Wanneer je een videoconsult boekt via de diensten van Quin, wordt de datum en tijd daarvan door Quin met Pharmeon gedeeld wanneer je jouw afsprakenoverzicht opvraagt.

4. Medisch specialist

Als u gebruik maakt van onze dienst Specialistische Zorg, delen wij uw persoonsgegevens met de bij uw behandeling betrokken zorgverleners en medisch specialisten. Wij doen dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

5. Andere partijen

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen wij door een bevoegde rechter worden verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals de toezichthouder, de Belastingdienst of de politie. In die gevallen zullen wij niet meer persoonsgegevens verstrekken dan nodig om aan die verplichting te voldoen. Bij het verstrekken van informatie zullen we de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid daarvan waarborgen. 

VI. MINDERJARIG OF HANDELINGSONBEKWAME PERSONEN

Het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens bij onze dienstverlening is grotendeels gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming. In verband daarmee zijn onze diensten niet bedoeld voor (a) personen jonger dan 18 jaar en/of (b) mensen die handelingsonbekwaam zijn verklaard. 

VII. DOORGIFTE NAAR LANDEN BUITEN DE EER

In principe verwerken wij persoonsgegevens alleen binnen de EER. Wanneer wij verwerkers inschakelen eisen wij dat ook zij persoonsgegevens alleen binnen de EER opslaan. Mocht dit in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk zijn, dan zullen we alle passende en vereiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd (zoals, maar niet beperkt tot, standaard gegevensbeschermingsclausules, bindende bedrijfsregels, goedgekeurde gedragscode of uitzonderlijke omstandigheden onder artikel 49 AVG). De maatregelen zullen altijd in lijn zijn met toepasselijke wet- en regelgeving. Op dit moment worden alle persoonsgegevens die Quin voor het Quin Platform verwerkt opgeslagen binnen de EER en wordt uitsluitend meta data die wij gebruiken voor analyses en verbetering van onze dienstverlening elders opgeslagen.

VIII. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

We verwerken persoonsgegevens met de nodige zorg en hebben diverse maatregelen genomen om de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens te beschermen. Quin is zowel ISO/IEC 27001:2013 als NEN7510 gecertificeerd. Daarnaast volgen we richtlijnen en aanbevelingen van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten en hebben procedures om de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die we verwerken te garanderen.

IX. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

We bewaren de persoonsgegevens die je ons verstrekt niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, te verwezenlijken. Soms rust op ons een wettelijke verplichting om persoonsgegevens een bepaalde periode te bewaren. Dit kan betekenen dat wij jouw persoonsgegevens bewaren, terwijl je niet langer gebruik maakt van onze dienstverlening. Daarnaast kunnen wij, als het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is bereikt, jouw gegevens pseudonimiseren of anonimiseren. Hierdoor vallen deze gegevens niet langer onder de AVG en kunnen wij ze langer bewaren. Dit gebeurt met de meta data van jouw videoconsult (duur, tijdstip, locatie, kwaliteit) en de beoordeling door jouw huisarts van het symptoom checker klachtenrapport. Deze data kwalificeert dan niet langer als persoonlijke data.

X. VERWERKERS EN SUB-VERWERKERS

Soms schakelen wij andere partijen (“verwerkers”), zoals een softwareleverancier, in om in het kader van onze dienstverlening, namens ons persoonsgegevens te verwerken. Met deze verwerkers sluiten wij een schriftelijke verwerkersovereenkomst in lijn met de AVG. Daarmee zorgen we voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, met waarborgen om een adequate bescherming van de rechten en vrijheden van onze gebruikers te waarborgen.

Wij maken gebruik van de volgende verwerkers bij het verlenen van onze diensten:

 1. voor gegevensopslag – Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), Luxemburg;
 2. voor computerservices (inclusief cloudservices) – Microsoft Ireland Operations, Ltd., Ierland;
 3. voor onze direct messaging-service – Sendbird Inc., VS (gegevensopslag vindt echter plaats binnen de EER);
 4. voor analyse – Matomo (InnoCraft Ltd.), Nieuw-Zeeland;
 5. voor storingsmeldingen op ons systeem – Sentry (Functional Software, Inc.), VS;
 6. voor huisartsenpraktijken die gebruik maken van BriksHuisartsen HIS: beheren van afspraken tussen patiënt en huisarts – Tetra B.V., Nederland; en
 7. voor ons wervingsproces – GreenHouse Software, Inc., VS (alleen voor sollicitanten).

XI. RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de AVG heb je de volgende rechten in verband met de verwerking door Quin van jouw persoonsgegevens:

 1. Inzage: je kunt ons verzoeken inzage te verstrekken in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en de details met betrekking daartoe;
 2. Correctie: als je de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt wil wijzigen, bijvoorbeeld omdat je bent verhuisd, kunt je ons vragen dit aan te passen;
 3. Verwijdering: je kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van je verwerken te verwijderen;
 4. Beperken: je kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als (i) je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist zijn of de verwerking zelf onrechtmatig is, (ii) dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of (iii) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
 5. Overdraagbaarheid van gegevens: je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens aan jou of aan een derde partij over te dragen;
 6. Bezwaar: indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunt je hier bezwaar tegen maken. Je kunt ook bezwaar maken wanneer de verwerking gebaseerd is op een taak in het algemene belang of uitoefening van het openbaar gezag dat aan Quin is verleend;
 7. Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering): je kunt ons verzoeken te worden uitgesloten van verwerking uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, in het geval de genomen beslissing jou juridisch of op vergelijkbare wijze raakt; en
 8. Bezwaar tegen nieuwsbrieven, direct marketing: als je onze nieuwsbrief en andere (marketing)berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt je je daarvoor afmelden door op de afmeldlink in de ontvangen e-mail te klikken. Je kunt je ook afmelden door contact met ons op te nemen.

Als je een verzoek hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens, kunt je contact opnemen met onze FG via privacy@quin.md of per post op het volgende adres: Stadhouderskade 55, 1072 AB Amsterdam. Onze FG zal uw verzoek beoordelen en reageren. Wij kunnen vragen om u te legitimeren voordat we reageren, om te voorkomen dat wij de gevraagde informatie delen met onbevoegde derden. Alle informatie met betrekking tot een verzoek van een betrokkene wordt twee jaar bewaard, tenzij verlenging van deze termijn noodzakelijk is vanwege de inhoud van het verzoek.

XII. VRAGEN OF KLACHTEN?

Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt met betrekking tot de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je dat laten weten via privacy@quin.md of per post op het volgende adres: Stadhouderskade 55, 1072 AB Amsterdam. We helpen je graag, in sommige gevallen hebben we echter aanvullende informatie van je nodig om jouw vraag te kunnen beantwoorden of jouw klacht op te lossen. 

Als je een klacht hebt die wij niet voor je kunnen oplossen, kun je altijd een klacht indienen bij onze toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.