Privacy Statement

Privacy Statement

QUIN B.V. PRIVACY STATEMENT

 

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk, en verwerken persoonsgegevens daarom met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die jij ons verstrekt of die wij verkrijgen via ons online gezondheidsplatform, onze gezondheidsapplicatie(s) en onze overige website(s). Ook lichten wij toe welke rechten jij hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken.

Wij kunnen het privacy statement van tijd tot tijd aanpassen, en raden daarom aan om ons privacy statement af en toe opnieuw te lezen. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 16 december 2020.

Er is een aantal punten uit dit privacy statement waar we in het bijzonder aandacht voor willen vragen:

 • Wij hebben (gevoelige) persoonsgegevens over jouw gezondheid nodig om bepaalde dienstverlening aan jou te kunnen leveren via ons online gezondheidsplatform of onze gezondheidsapplicatie(s). Jij kunt daarom alleen gebruik maken van die bepaalde dienstverlening wanneer jij ons uitdrukkelijke toestemming geeft voor het gebruik van deze persoonsgegevens. Je kunt jouw toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken.
 • In het kader van onze dienstverlening met betrekking tot jouw gezondheid willen wij in sommige gevallen persoonsgegevens uitwisselen met jouw huisarts, waaronder gegevens over jouw gezondheid. Wij zullen dit alleen doen met jouw uitdrukkelijke toestemming, en je kunt jouw toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken. Quin en Quin Dokters zijn afzonderlijke organisaties. Er worden geen (persoons)gegevens uitgewisseld tussen Quin en Quin Dokters, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
 • Wij kunnen in bepaalde gevallen (gevoelige) financiële gegevens verwerken, bijvoorbeeld als wij in-app aankopen of abonnementen aan jou aanbieden.
 • Wij bewaren persoonsgegevens in Nederland of elders in de Europese Economische Ruimte (EER), en anders zullen we je hierover informeren.
 • Wij zullen jouw persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden.
 • Onze dienstverlening is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen. Evenmin is onze dienstverlening bedoeld voor zelfstandig gebruik door patiënten die door hun arts wilsonbekwaam zijn verklaard voor het soort dienstverlening dat wij aanbieden.
 • Wij gebruiken cookies. Voor meer informatie over ons gebruik hiervan verwijzen wij naar ons cookie statement. Je vindt dat hier.
 • Voor meer informatie over de wijze waarop jouw huisarts omgaat met persoonsgegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van jouw huisarts.

Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben met betrekking tot de inhoud van dit privacy statement of het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact op met onze functionaris gegevensbescherming (“FG”). De contactgegevens van onze FG staan vermeld in de sectie “Over Quin”.

 

 1. OVER QUIN

Quin is samen met haar dochterondernemingen (hierna: “Quin ”, “wij” of “ons”) de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), voor zover deze betrekking hebben op ons online gezondheidsplatform, onze gezondheidsapplicatie(s), of onze website(s).

Quin is gevestigd in Nederland, aan de Willem Fenengastraat 17, 1096 BL te Amsterdam. Voor vragen kun je een e-mail sturen naar privacy@quin.md.

Quin heeft een FG aangesteld. Onze FG is bereikbaar per e-mail: privacy@quin.md.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Deze sectie geeft informatie over de persoonsgegevens, waaronder gegevens over jouw gezondheid, die wij verzamelen en gebruiken via ons online gezondheidsplatform, onze gezondheidsapplicatie(s) en onze website(s).

Wij zullen je vragen om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken bij jouw registratie op ons platform, in onze Quin-app of op onze website, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, bank- en betaalgegevens, BSN, algemene gezondheid / lifestyle-gegevens, foto, inloggegevens en identificatiegegevens.

Het is mogelijk om aanvullende gegevens over jouw gezondheid en lifestyle met ons te delen, zoals gegevens die jij registreert met bijvoorbeeld jouw smartwatch. Je kunt deze gegevens koppelen aan ons gezondheidsplatform of onze applicatie. Na de koppeling zullen we deze gegevens ook voor onze dienstverlening aan jou gebruiken.

Wij kunnen aanvullende lifestyle- en gezondheidsgegevens bij je opvragen wanneer je na registratie gebruik maakt van onze dienstverlening, zoals onze algemene-gezondheidschecker Mijn Gezondheid, onze symptomenchecker Symptoomchecker, of onze diagnosetool Specialist Care. Dit doen wij doorgaans aan de hand van vragenlijsten. Ook kunnen we (met jouw uitdrukkelijke toestemming) aanvullende persoonsgegevens over jouw gezondheid opvragen uit het huisartseninformatiesysteem dat jouw huisarts gebruikt, zoals over eerdere huisartsbezoeken, over gebruikte medicatie en over jouw medische geschiedenis. Verder kunnen we (met jouw uitdrukkelijke toestemming) persoonsgegevens over jouw gezondheid afkomstig van medisch specialisten verwerken in het kader van onze Specialist Care-diagnosetool, bijvoorbeeld als er nader onderzoek nodig is om een diagnose te kunnen stellen (foto’s, scans, bloedonderzoek).

Op basis van de gegevens die je verstrekt, kunnen wij in het kader van de dienstverlening aanvullende gegevens over jouw gezondheid genereren, bijvoorbeeld met behulp van beschikbare medische en statistische informatie en aan de hand van algoritmes. Wij zullen deze aanvullende gegevens met jou of jouw huisarts delen in het kader van de dienstverlening.

Wij zullen de gegevens die je met ons deelt over de vraag of klacht verwerken wanneer jij contact met ons opneemt, bijvoorbeeld met een vraag of klacht over onze dienstverlening.

Wanneer jij één van onze websites bezoekt, kunnen wij cookies plaatsen, bijvoorbeeld om onze dienstverlening aan jou te verbeteren, of om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Onze cookies kunnen persoonsgegevens uitlezen, zoals het IP-adres waar vandaan jij onze website benadert, en wanneer en hoe lang jij onze website bezoekt. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, verwijzen wij naar ons cookie statement op de website van Quin.

 

 1. WAAROM WIJ PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Deze sectie geeft informatie over de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wij gebruiken persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, om onze dienstverlening aan jou te kunnen aanbieden. Dit omvat het geven van algemeen inzicht in en algemene, op jouw situatie toegespitste adviezen over jouw gezondheid (Mijn Gezondheid), triagediensten en het maken van een afspraak met jouw huisarts (Symptoomchecker), het faciliteren van medisch-specialistische zorg (SpecialistCare) en het faciliteren van videoconsulten met jouw Quin Dokters-huisarts.
 • Wij gebruiken persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, om onze dienstverlening, websites en producten continue te verbeteren en beter te beveiligen, en gebruikersstatistieken samen te stellen. Voor deze doeleinden gebruiken wij uitsluitend geanonimiseerde gegevens.
 • Wij gebruiken financiële gegevens uitsluitend als jij betaalde diensten of abonnementen van ons afneemt, om de betaling hiervoor af te handelen.
 • Wij gebruiken jouw foto, als jij deze aan ons hebt verstrekt, uitsluitend om jouw gebruikersprofiel te personaliseren.
 • Wij gebruiken contactgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven, marketing en service updates in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.
 • Wij gebruiken contactgegevens en gegevens over jouw vragen of klachten om jouw vraag of klacht te kunnen afhandelen.
 • Wij gebruiken persoonsgegevens voor administratieve doeleinden.
 • Wij gebruiken en bewaren persoonsgegevens om aan toepasselijke wet- en regelgeving te kunnen voldoen, waaronder aan verzoeken van toezichthouders, en ter bestrijding van fraude.
 • Wij kunnen gebruik maken van persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid, in het kader van (wetenschappelijk) onderzoek. Voor dit doel gebruiken wij uitsluitend geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens

 

 1. ONZE WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

Op grond van de AVG mogen wij jouw persoonsgegevens alleen verwerken op basis van een limitatief aantal gronden, bijvoorbeeld met jouw toestemming, omdat gebruik noodzakelijk is om onze dienstverlening aan jou te kunnen aanbieden, om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen of voor een gerechtvaardigd belang van ons. Deze sectie geeft informatie over de grondslagen waarop wij de verwerking baseren.

In veel gevallen zullen wij persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens over jouw gezondheid zelfs uitsluitend op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Dit heeft wel gevolgen voor jouw verdere gebruik van onze dienstverlening. Na het intrekken van jouw toestemming is het bijvoorbeeld niet langer mogelijk om ons online gezondheidsportaal te gebruiken, of om alle functionaliteiten van de Quin-app te ervaren. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor ons gebruik van de gegevens in de periode voor het intrekken van deze toestemming, maar alleen voor ons toekomstige gebruik van de gegevens.

Wanneer wij jouw contactgegevens gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, marketing of service updates, zullen wij dit eveneens doen op basis van jouw toestemming. Hiervoor geldt een opt-out (bezwaar) regime, voor zover onze communicatie betrekking heeft op onze eigen producten en diensten.

Als wij ons gebruik van persoonsgegevens niet op toestemming baseren, gebruiken wij enkele persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, waaronder fiscale verplichtingen. Ook gebruiken wij persoonsgegevens soms omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben voor dit gebruik, tenzij jouw privacybelangen zwaarder wegen. Bijvoorbeeld ons belang om onze dienstverlening te verbeteren, of om onderzoek uit te voeren. Voor dit gebruik hebben wij geen (uitdrukkelijke) toestemming van jou nodig.

 

 1. DERDEN MET WIE WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN

In deze sectie wordt toegelicht met wie wij jouw persoonsgegevens kunnen delen. 

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij jouw persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, delen met jouw huisarts, of een medisch specialist. Bijvoorbeeld in het kader van jouw gebruik van onze dienstverlening in het kader van Mijn Gezondheid, Symptoomchecker of Specialist Care. Wij zullen dit alleen doen met jouw uitdrukkelijke toestemming, en je kunt jouw toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken.

Soms schakelen wij andere partijen (“verwerkers”) in om namens ons persoonsgegevens te verwerken in het kader van onze dienstverlening, zoals softwareleveranciers. Wij sluiten met deze verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst in lijn met de AVG om de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

In uitzonderlijke gevallen zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde, bijvoorbeeld de toezichthouder, de Belastingdienst, of de politie. Wij zullen in die gevallen niet meer persoonsgegevens verstrekken dan noodzakelijk om aan zo’n verplichting of vonnis te voldoen.

 

 1. MINDERJARIGEN EN WILSONBEKWAAMHEID

Onze dienstverlening is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen of door patiënten die wilsonbekwaam zijn verklaard om zelfstandig gebruik te maken van het soort dienstverlening dat wij aanbieden. Gebruik van onze dienstverlening door minderjarigen of wilsonbekwamen is uitsluitend mogelijk in overleg.

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening in belangrijke mate op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming. Onze dienstverlening is niet bedoeld voor personen jonger dan 18, en als je jonger bent dan 16, is jouw eigen toestemming nog niet geldig, maar is (ook) uitdrukkelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger, zoals jouw ouder(s) nodig. Hetzelfde geldt als jouw arts je wilsonbekwaam heeft verklaard om zelfstandig gebruik te maken van het soort dienstverlening dat wij aanbieden. Mocht je jonger zijn dan 18 of wilsonbekwaam, maar wel graag gebruik willen maken van onze dienstverlening, vraag jouw wettelijke vertegenwoordiger dan om te helpen of neem contact op met onze FG voor meer informatie.

 

 1. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR LANDEN BUITEN DE EER

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (“EER”), en verstrekken persoonsgegevens niet aan derden die buiten de EER zijn gevestigd. In incidentele gevallen kan dit anders zijn. Dit lichten wij in deze sectie toe.

Het uitgangspunt is dat we persoonsgegevens alleen binnen de EER verwerken. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld zoveel mogelijk door ons opgeslagen op servers in de EER. Als wij verwerkers inschakelen, eisen wij dat zij persoonsgegevens op servers in de EER opslaan. Voor zover dat niet mogelijk is, zullen wij maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens toch adequaat worden beschermd.

 

 1. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Deze sectie beschrijft hoe.

Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om en hebben diverse maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen. Zo hebben wij organisatorische maatregelen getroffen om de toegang van onze medewerkers en derden tot persoonsgegevens te beperken, hanteren wij tweefactor toegangsauthorisatie om te bewerkstelligen dat alleen de juiste personen toegang tot de persoonsgegevens kunnen verkrijgen, worden persoonsgegevens waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd, en versleuteld (encrypted) opgeslagen en verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van minimaal een SSL-certificaat.

 

 1. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. In deze sectie geven wij informatie over ons bewaarbeleid.

Uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken. In sommige gevallen moeten wij persoonsgegevens op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren, ook als je niet langer gebruik maakt van onze dienstverlening. In dat geval zullen we ervoor zorgen dat de gegevens alleen worden bewaard om aan zo’n wettelijke bewaarplicht te voldoen, en niet meer voor andere doeleinden. Wij zullen de persoonsgegevens die wij bewaren zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren.

Als wij constateren dat jij langer dan twaalf maanden geen gebruik hebt gemaakt van onze dienstverlening via ons online gezondheidsplatform of onze gezondheidsapp, zullen wij jouw gegevens versleuteld in een apart archief opslaan, dat alleen door jou benaderd kan worden.

 

 1. JOUW RECHTEN TEN AANZIEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb jij onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren, verwijderen, of beperken in overeenstemming met de AVG. Soms kun jij bezwaar maken of overdracht van jouw persoonsgegevens vragen. In deze sectie worden jouw rechten toegelicht.

Wanneer je een verzoek hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens, kan je contact met onze FG opnemen. Voordat wij op een verzoek reageren, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Dit om te voorkomen dat wij informatie over persoonsgegevens met onbevoegde derden delen.

Hieronder staan jouw rechten beschreven:

 • Inzage: als je wilt weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je ons om deze informatie verzoeken.
 • Correctie: als je de persoonsgegevens die wij over jou verwerken wilt aanpassen, bijvoorbeeld omdat je bent verhuisd, kan je ons verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren.
 • Verwijderen: als je wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over jouw verwerken verwijderen, kan je ons hierom verzoeken. Wij zijn niet altijd gehouden om aan jouw verwijderingsverzoek te voldoen. Als jij ons verzoekt om jouw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij daarom beoordelen of wij aan jouw verzoek kunnen voldoen. In sommige gevallen zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren om te kunnen voldoen aan bepaalde verplichtingen, zoals wettelijke bewaartermijnen, of om ervoor te zorgen dat jij geen berichten van ons ontvangt.
 • Beperken: jij kunt contact met ons opnemen met een verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, (i) als jij vindt dat de persoonsgegevens die wij over jou verwerken onjuist zijn, (ii) als de verwerking daarvan onrechtmatig is, (iii) als jij deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of (iv) als jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan.
 • Gegevensoverdracht: jij kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij over jou hebben opgeslagen, aan jou of aan een derde te verstrekken.
 • Bezwaar: Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kan jij bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens door ons. Er moet dan sprake zijn van speciale omstandigheden zijn op grond waarvan ons gebruik van jouw persoonsgegevens bezwaarlijk voor jou is. Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kan jij deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.
 • Bezwaar tegen nieuwsbrieven en direct marketing: als jij niet langer nieuwsbrieven en direct marketing van ons wenst te ontvangen via e-mail of een tekstbericht, dan kun jij je daarvoor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in een ontvangen e-mailbericht of tekstbericht. Je kunt je ook afmelden door contact met ons op te nemen.
 1. VRAGEN OF KLACHTEN?

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je dat aan ons laten weten via privacy@quin.md. Wij helpen je graag verder, en zullen je op de hoogte stellen van onze beantwoording van jouw vraag of onze oplossing voor jouw klacht. Soms kan het zijn dat wij voor het beantwoorden van een vraag of het oplossen van een klacht meer informatie van je nodig hebben. Wij zullen dit dan laten weten.

Mocht je onverhoopt een klacht hebben die wij niet voor jou kunnen oplossen, dan kan je altijd een klacht indienen bij onze toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.